Oferty pracy

OGŁOSZENIA O PRACĘ W ŻŁOBKU INTEGRACYJNYM W NAMYSŁOWIE

W związku z otwarciem naszej placówki z dniem 1.09.2019r. ogłaszamy rekrutację na stanowiska:

Opiekun/ka dziecięca (w pełnym wymiarze pracy)

Wymagania kwalifikacyjne:

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - ubiegać się może osoba posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • pedagoga społeczno-wychowawczego,
 • pedagoga wczesnej edukacji,
 • terapeuty pedagogicznego.

lub osoba, która ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
 • edukacja prorozwojowa,
 • pedagogika małego dziecka,
 • psychologia dziecięca,
 • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
 • psychologia wychowawcza.

lub osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
  - co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  - przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Położna/Pielęgniarka - opiekunka dziecięca (w pełnym wymiarze pracy)

Zakres obowiązków: opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym, pełnienie obowiązków pielęgniarki/położnej w żłobku

Wymagania kwalifikacyjne:

Wykształcenie:  średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc opiekuna w żłobku (w pełnym wymiarze pracy lub na pół etatu)

Wymagania kwalifikacyjne:

Wykształcenie podstawowe i umiejętność wykonywania powierzonych czynności (m.in. pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych oraz przy spożywaniu posiłków, wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom pod kierunkiem nauczyciela podczas ich przeprowadzania, porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych, etc.); aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne.

Personel pomocniczy/ sprzątający (w pełnym wymiarze pracy lub na pół etatu)

Wymagania kwalifikacyjne:

Wykształcenie podstawowe i umiejętność wykonywania powierzonych czynności (m.in. utrzymanie czystości na terenie żłobka, pomaganie przy wydawaniu oraz spożywaniu posiłków dzieciom, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą żłobka i przedszkola, zleconych przez dyrekcję, etc.); aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia kandydatów w formie CV i listu motywacyjnego oraz wszelkie pytania będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres: zlobek.namyslow@elementarz.edu.pl

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."