Opłaty za żłobek

" Gmina Namysłów przekazuje na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy, objęte opieką żłobkową, dotację w wysokości 300 zł miesięcznie. Na dzieci objęte opieką w żłobku, a zamieszkałe na terenie innej gminy, dotacja będzie udzielona po wcześniejszym zawarciu porozumienia międzygminnego"

OPŁATY W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU INTEGRACYJNYM W NAMYSŁOWIE

OPŁATA JEDNORAZOWA: bezzwrotna* opłata wpisowa w kwocie 300,00 zł gwarantująca miejsce w żłobku i traktowana jako podpisanie umowy wstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty związane z przygotowaniem placówki do przyjęcia dziecka i nie jest pobierana ponownie w kolejnym roku uczęszczania dziecka do żłobka.

*w przypadku rezygnacji z zapisu dziecka do żłobka kwota jest zwracana, o ile nie zostały już poniesione koszty związane z rekrutacją;

OPŁATY STAŁE:  koszt miesięcznego pobytu dziecka w Żłobku to:

  • miesięczna opłata stała* w kwocie 600,00 zł;
  • dzienna opłata za wyżywienie w kwocie 13,00 zł;

*Opłata uwzględnia dotację z Urzędu Miasta. W przypadku dzieci zamieszkałych na terenach nienależących do Gminy Namysłów miesięczna opłata stała wynosi 900,00 zł, o ile nie zostanie zawarte porozumienie międzygminne w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dziecku w Żłobku;

Opłatę miesięczną stałą oraz opłatę za wyżywienie należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłata stała nie podlega zwrotowi.

Konto, na które należy wpłacać wszelkie należne opłaty zostanie podane przy podpisaniu umowy ze żłobkiem.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:
Żłobek Namysłów, imię i nazwisko dziecka, miesiąc
np. Żłobek Namysłów, Jan Kowalski, wrzesień

Rabat dla rodzeństwa:
W przypadku rodzeństwa miesięczna opłata stała zostaje pomniejszona o 100,00 zł na drugie dziecko.